uw zorgen zijn onze gezamelijke uitdaging

   


Artikel 1 Definities 

a. JAz14: de besloten vennootschap JuraanZee 14 B.V. statutair gevestigd te Noordwijk 

b. Opdrachtnemer: de onder a. bedoelde rechtspersoon, aan wie de opdrachtgever  opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 

c. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden 

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, ongeacht anders luidende bepalingen in voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

b. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op elke volgende opdracht van opdrachtgever, totdat nieuwe, vervangende, voorwaarden van kracht zijn geworden.

 
Artikel 3 Opdracht(en) en aanvaarding 

a. Opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer geschiedt door ontvangst door de opdrachtnemer van een  ongewijzigde en zonder voorbehoud door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging. 

b. Aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer geschiedt na ontvangst van de onder a. bedoelde opdrachtbevestiging en indien een depotbedrag is gevraagd niet eerder dan na ontvangst van het in artikel 7,onder g. bedoelde depotbedrag.  

c. Door de opdracht en de aanvaarding worden uitsluitend de opdrachtnemer en de opdrachtgever gebonden;  andere dan onder de naam JuraanZee 14 BV genoemde personen, als bedoeld in artikel 1, onder a. staan daar buiten. 


Artikel 4. Incasso-opdrachten 

a. Tenzij anders is overeengekomen, wordt een incasso-opdracht tevens beschouwd als een machtiging tot het treffen van alle maatregelen die opdrachtnemer noodzakelijk en/of nuttig acht. 

Deze machtiging houdt onder meer in:  het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van de debiteur;  het aan de debiteur in rekening brengen van rente en kosten;  het ontvangen van gelden;  het treffen van betalingsregelingen;  het treffen van rechtsmaatregelen;  het inschakelen van derden  
b. Indien opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, alsnog zelf regelt of incasseert dan wel de acties van opdrachtnemer belemmert, is opdrachtgever provisie verschuldigd, als ware de vordering door opdrachtnemer  volledig geïncasseerd, naast de overige verschuldigde verschotten, proces- en executiekosten en honorarium.

 

 

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever  

a. Opdrachtgever zal alle voor de uitvoering van de incasso-opdracht relevante stukken bij het verstrekken van de opdracht, dan wel op eerste verzoek aan opdrachtnemer verschaffen. 

b. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle ter uitvoering van een overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van door de opdrachtgever ingeschakelde derden. 

c. Opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht zelf geen incassoactiviteiten meer ontplooien en zal zijn debiteur voor alle zaken betreffende de incasso-opdracht direct doorverwijzen naar opdrachtnemer. 

d. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer direct op de hoogte van de ontvangst van correspondentie dan wel rechtstreekse betalingen van debiteur. 

e.  Indien opdrachtgever de hierboven genoemde voorwaarden niet in acht neemt, is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht terug te geven of op te schorten. De ten gevolge van deze nalatigheid van opdrachtgever door opdrachtnemer gemaakte extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

f. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens   


Artikel 6 Beëindiging

a. De opdrachtgever is gerechtigd een opdracht te beëindigen, in welk geval hij gehouden is de tot aan de ontvangst verrichte en daarna nog voor een goede beëindiging van de opdracht noodzakelijke werkzaamheden bestede tijd te vergoeden tegen het overeengekomen tarief, verhoogd met kantoorkosten en met vergoeding van verschuldigde kosten  ter zake  van derden ingeroepen diensten.

b. Betreft de intrekking een incasso- c.q. invorderingsopdracht dan is opdrachtgever tevens verschuldigd de incassoprovisie c.q. invorderingsprovisie als ware de zaak volledig geïncasseerd, alsmede alle proces- en of executiekosten en verschotten;. . 

c. De beëindiging door opdrachtgever kan enkel schriftelijk gebeuren. 

d. Indien tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht moet worden uitgevoerd en dit geschil (naar de mening van een van beiden) niet in onderling overleg kan worden beëindigd, zal de opdrachtnemer zich terugtrekken, waarbij de  opdrachtgever gehouden is de tot aan de ontvangst verrichte en daarna nog voor een goede beëindiging van de opdracht noodzakelijke werkzaamheden bestede tijd te vergoeden tegen het overeengekomen tarief, verhoogd met kantoorkosten en met vergoeding van verschuldigde kosten ter zake van derden ingeroepen diensten. . 
  
Artikel 7 Honorarium 

a. Het voor de opdracht(en) geldende honorarium is het honorarium, zoals dat in de opdrachtbevestiging is vastgelegd.

b. Voor werkzaamheden van ondersteunend personeel (secretariaat) wordt een vierde van het onder a. bedoelde tarief in rekening gebracht. 

c. Zolang niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldt het onder a. en b. bedoelde honorarium ook voor vervolgopdrachten, meerwerk en reisuren. 

d. Alle opgegeven honoraria, kosten en verschotten zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid  opgelegde heffingen. 

e. Naast het honorarium en de verschotten is verschuldigd wegens kantoorkosten 5% van het honorarium. 

f. Per periode (in het algemeen een maand) kunnen de tot dan verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten worden gedeclareerd. In geval een declaratie omvangrijk dreigt te worden kan de periode worden verkort en in geval het bedrag van de declaratie te gering is kan in een volgende periode worden gedeclareerd. 

g. De opdrachtgever is gehouden tot het storten van een depot tot zekerheid voor de betaling van de declaraties. Indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht zal de opdrachtgever gehouden zijn om een aanvullend bedrag in depot te storten.  Het depot wordt verrekend bij het beëindigen van de opdracht. 

h. De opdrachtnemer kan te allen tijde ook andere genoegzame zekerheid vragen voor de betaling van de declaraties en kan de uitvoering van de opdracht opschorten tot die zekerheid is verschaft. 

i. Kostenveroordelingen dienen te allen tijde door de opdrachtgever te worden voldaan; de opdrachtnemer staat daar buiten. 

j. betreft het een ex art 4 der algemene voorwaarden verstrekte incasso-opdracht dan wordt standaard aan opdrachtgever een inkassotarief van 15% over het in te vorderen bedrag berekend ingeval een onbetwiste incasso-vordering, te vermeerderen met tarief als onder artikel 9a gemeld bij tegenspraak alsmede verschotten;


  
Artikel 8 Wijzigingen honorarium c.a. 

a. De opdrachtnemer kan het honorarium bij schriftelijk bericht wijzigen. 

b. De opdrachtgever kan binnen 14 dagen na het bericht van de wijziging daartegen reclameren. 
c. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder b. genoemde termijn reclameert, dan geldt het nieuwe honorarium. 
   
Artikel 9 Verschotten 

a. Verschotten zijn alle bedragen die ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer aan derden zijn betaald, zoals de kosten van uittreksels, deurwaarders, accountants, deskundigen, griffierechten, vertaalkosten, internationale reizen. 

b. De opdrachtnemer kan de verschotten onmiddellijk aan de opdrachtgever in rekening brengen, dan wel daartoe een voorschotbetaling in rekening brengen. 
  
Artikel 10 Vast honorarium 

a. Indien een opdracht voor een vast honorarium is aangenomen geldt die prijs uitsluitend voor de in de daartoe strekkende opdrachtbevestiging vermelde werkzaamheden. 

b. Verschotten behoren niet tot die prijs en zullen integraal in rekening worden gebracht. Kostenveroordelingen behoren ook niet tot die prijs en zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

c. Meerwerk ontstaat door wijziging en/of uitbreiding van de opdracht en wordt in rekening gebracht tegen het in de opdrachtbevestiging genoemde honorarium. 
  
Artikel 11 Betalingsvoorwaarden 

a. De opdrachtgever dient de declaraties stipt op tijd, dat wil zeggen binnen 5  dagen, te voldoen zonder enige korting, verrekening of opschorting uit welken hoofde ook. 

b. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie dienen uiterlijk 5  dagen na dagtekening van de declaratie door de opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de declaratie tussen partijen zal vaststaan. 

c. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige maning of ingebrekestelling door de opdrachtgever vereist is. 

d. In geval van niet tijdige betaling als bedoeld onder a. is de opdrachtgever wegens de vertraging over het door hem verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd zoals die wordt vastgesteld in de regelgeving betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties en voor het geval die regelgeving niet van toepassing is een vertragingsrente die 7% hoger is dan de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank. Een twaalfde deel van deze rente is verschuldigd over elke (geheel of gedeeltelijk verstreken) maand sedert de ingang van het verzuim totdat volledige betaling inclusief kosten heeft plaatsgevonden. 

e. Voor elke betalingsherinnering, aanmaning en dergelijke is de opdrachtgever een bedrag ad € 25,00   
f. Ingeval van sommatie is de opdrachtgever wegens buitengerechtelijke kosten verschuldigd een bedrag van 15% van de hoofdsom met vervallen rente tot aan het moment van algehele betaling, 
 echter met een minimum van € 250,00 

g. Ingeval de niet-betaling voor de rechter is gebracht, zullen daarenboven de volledige kosten gemoeid met het in rechte verschijnen berekend naar het overeengekomen uurtarief en de kosten van bijstand door derden verschuldigd zijn. Daaronder zijn begrepen de kosten, die na het te wijzen vonnis verschuldigd worden, alsmede de interne kosten die daarmee zijn gemoeid. 

h. De voormelde rente zal evenzeer verschuldigd zijn over de kosten als in dit artikel bedoeld. 
  
Artikel 12 Derdengelden 

a. Indien de opdracht strekt tot het verkrijgen van gelden ten behoeve van de opdrachtgever, dan wel indien de opdrachtnemer anderszins gelden voor de opdrachtgever vordert of  zal ontvangen van derden, zal de opdrachtnemer de derde verzoeken die gelden te storten op een door de opdrachtgever schriftelijk op te geven bank- of girorekening. 

b. De opdrachtgever is gehouden om betalingen door hem in verband met de opdracht ontvangen uit eigen beweging te melden.  

c. In geval de debiteur, degene tegen wie de opdracht is gericht, stelt betalingen te hebben gedaan en zulks kan bewijzen, terwijl de opdrachtgever zulks niet overeenkomstig letter b van dit artikel heeft gemeld, zal ten aanzien van de opdracht de gehele hoofdsom worden geacht door de opdrachtgever te zijn ontvangen en zijn dienovereenkomstig alle ter zake overeengekomen vergoedingen direct verschuldigd. d. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever verkeerd of onduidelijk opgegeven rekeningnummers. 


Artikel 13 Aansprakelijkheid 

a. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van het vorenstaande, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.   
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (schade door) handelen of nalaten van door hem met instemming van de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. 

c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (schade door) handelen of nalaten van derden, indien die derden een met die van de opdrachtnemer vergelijkbare (waaronder in ieder geval een door de beroepsorganisatie voorgeschreven) beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. 

d. Indien de opdrachtnemer door een derde wordt aangesproken voor handelingen binnen het kader van de opdracht zal de opdrachtgever hem volledig vrijwaren en alle kosten en schade van de opdrachtnemer vergoeden.

 
Artikel 13 Auteursrechten 

a. De door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten en documenten zijn uitsluitend voor eigen gebruik door de opdrachtgever. 

b. De opdrachtgever behoeft toestemming van de opdrachtnemer voor het ter beschikkingstelling aan derden. 

c. Het auteursrecht en alle overige rechten op de intellectuele  eigendom blijven berusten bij de opdrachtnemer of degene van wie de opdrachtnemer het gebruiksrecht heeft verkregen. 

d. De opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en wel beperkt tot het doel waarvoor de dienst of het document  is geleverd. 

e.  Kopiëren en/of verspreiding van door de opdrachtnemer verstrekte informatie en/of documenten buiten de organisatie van de opdrachtgever is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. 

f. De opdrachtgever betracht strikte vertrouwelijkheid met betrekking tot van de opdrachtnemer ontvangen informatie. 
  
Artikel 14 Ontbinding en opschorting 
De opdrachtnemer is onder gehoudenheid van de opdrachtgever tot volledige voldoening van de declaraties gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden indien: 

a. De opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst (opdracht) voldoet. 

b. Meer specifiek wordt onder a. begrepen het geval dat de opdrachtgever niet of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

c. De opdrachtgever overlijdt, of anderszins defungeert, surséance van betaling aanvraagt en/of verkregen heeft of ten aanzien van wie faillissement is aangevraagd en/of uitgesproken. 

d. De opdrachtgever een rechtspersoon is en die in liquidatie is, wordt ontbonden of opgaat in een andere rechtspersoon, dan wel anderszins ophoudt te bestaan. 


 Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht 

a. Opdrachtnemer heeft een interne klachtenregeling. Klachten dan wel geschillen met betrekking tot de organisatie van opdrachtnemer dan wel door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever geleverde diensten kunnen bij opdrachtnemer worden ingediend. Klachten worden geregistreerd in een daarvoor door opdrachtnemer opgesteld klachtenregistratieformulier. Opdrachtnemer draagt zorg voor een zo spoedig mogelijke en adequate afhandeling van de klacht c.q. oplossing van het geschil. 

b. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, uitleg, uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst (opdracht) of daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of opdrachten zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd. 

c. Op de overeenkomst  tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en voor zover nodig wordt het Weens Koopverdrag uitgesloten;. 

d. Alle geschillen ter zake van de hoogte van declaraties worden voor- gelegd de rechtbank Den Haag. 

Opbellen
E-mail